Statūti

 
1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).
 
2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1. Biedrības darbības mērķis  ir veicināt starptautiskajiem standartiem atbilstošas ģimenes medicīnas attīstību.
2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
2.1.1. celt ģimenes ārstu profesionālo kvalifikāciju atbilstoši progresam ģimenes medicīnas zinātnē,
2.1.2. veicināt ģimenes medicīnā strādājošo profesionālās darbības regulējošo dokumentu izstrādi
2.1.3. sadarboties ar Latvijas likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas institūcijām un nevalstiskām organizācijām, tai skaitā ārvalstu nevalstiskām organizācijām biedrības mērķu sasniegšanai,
2.1.4.  aizstāvēt ģimenes ārstu profesionālās, tiesiskās  un ekonomiskās intereses,
2.1.5. novērtēt ģimenes medicīnā strādājošo kvalifikācijas atbilstību profesionālajiem kritērijiem,
2.1.6.  līdzdarboties ģimenes medicīnā strādājošo sertifikācijā,
2.1.7.  aktīvi piedalīties ar ģimenes medicīnu un ar to saistīto nozaru  starptautisko organizāciju darbībā,
2.1.8.  sekmēt lauku ģimenes ārstu profesionālo izaugsmi,
2.1.9.  veicināt informācijas apmaiņu starp praktizējošajiem un topošajiem ģimenes ārstiem,
2.1.10. veicināt jauno ārstu iesaistīšanu biedrības darbā.
2.1.11.  informēt sabiedrību par lauku ģimenes medicīnas attīstību un iespējām.
 
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Par Biedrības biedru var kļūt ārsts, kurš ir ieguvis ģimenes ārsta sertifikātu vai mācās rezidentūrā ģimenes ārsta specialitātē, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kuras darbības mērķi sakrīt ar šajos statūtos minētajiem.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nemaksā  biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces, valdes, kvalifikācijas padomes, ētikas padomes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās,
5.1.5. izstāties no Biedrības iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, valdes u.c. Biedrības institūciju  lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4.augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību , kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
 
7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot uzaicinājumu katram biedram.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā viena trešā daļa no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 9 (deviņiem) valdes locekļiem, no kuriem viens ir Jauno ģimenes ārstu nodaļas vadītājs. Valde tiek ievēlēta biedru sapulcē uz četriem gadiem.
8.2. Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē Prezidentu, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības vai arī par atlīdzību, ja tā ir lēmusi biedru sapulce.
8.6. Ja valdes loceklis viena gada laikā ir piedalījies mazāk nekā pusē no notikušajām valdes sēdēm, tad, uzklausot valdes locekļa paskaidrojumu, tuvākā biedru sapulce lemj par šī valdes locekļa atstādināšanu. Ja valdes loceklis tiek atstādināts, tad tuvākajā valdes sēdē valde apstiprina amatā valdes locekli no ievēlētajiem valdes locekļu kandidātiem. 
8.7. Biedru sapulce ievēl 3 (trīs) valdes locekļu kandidātus, kuri iegūto balsu secībā kļūst par valdes locekļiem, ja kāds no valdes locekļiem pārtrauc darbību.
 
9. nodaļa. Kvalifikācijas padome.
9.1 Biedru sapulce var iedibināt Biedrības kvalifikācijas padomi, kuras darbības galvenais mērķis ir aizsargāt lauku ģimenes ārstu klientus no nekvalificētiem un veselībai kaitīgiem pakalpojumiem.
9.2 Kvalifikācijas padomes izveidošana tiek veikta atklāti, publiski izziņojot par tās dibināšanu organizācijām, ieinteresētajām personām un speciālistiem, izsakot aicinājumu piedalīties Kvalifikācijas padomes darbā.
9.3. Par Kvalifikācijas padomes biedriem var tikt ievēlēti tikai Biedrības biedri.
9.4. Biedru sapulce pēc pieteikumu saņemšanas par līdzdalību Kvalifikācijas padomē, lemj par tās skaitu un personālsastāvu. Minimālais Kvalifikācijas padomes biedru skaits ir 3. Biedru sapulcei ir tiesības to palielināt.
9.5. Kvalifikācijas padomes kompetence.
Kvalifikācijas padome:
9.5.1. izskata lauku ģimenes medicīnas jomā nodarbināto personu sniegto pakalpojumu atbilstību kvalitatīvai un godīgai praksei,
9.5.2. piedalās  ģimenes ārstu atbilstībās novērtēšanā (sertifikācijā, resertifikācijā, kvalifikācijas pārbaudījumu pieņemšanā u.t.t.).
9.5.3. izstrādā noteikumus par lauku ģimenes medicīnā nodarbināto personu sniegto pakalpojumu atbilstības novērtēšanu.
9.6. Kvalifikācijas padomes darba kārtība.
9.6.1. Kvalifikācijas padome no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, līdzpriekšsēdētājus un atbildīgo sekretāru. Kvalifikācijas padome sadala padomes biedru pienākumus un atbildību.
9.6.2.Kvalifikācijas padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Kvalifikācijas padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs. Kvalifikācijas padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs vai kāds cits no līgdzpriekšsēdētājiem.
9.6.3.  Kvalifikācijas padomes sēdes var sasaukt un vadīt arī Biedrības Prezidents.
9.6.4. Kvalifikācijas padomes sēdes var sasaukt arī trīs Valdes biedri.
9.6.5. Kvalifikācijas padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā 2/3 Kvalifikācijas padomes locekļu.
9.6.6. Kvalifikācijas padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir padomes priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā – padomes priekšsēdētāja vietas izpildītāja balss.
9.6.7.Kvalifikācijas padomē balsošana notiek aizklāti, bet ja kaut viens no padomes biedriem pieprasa atklātu balsošanu, balsošana notiek atklāti. Balsojumi par personālijam vienmēr notiek aizklāti.
9.6.8. Kvalifikācijas padomes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad tiek apspriests personāliju jautājums.
9.6.9. Kvalifikācijas padomes sēde var notikt slēgti, ja to pieprasa kaut viens no Kvalifikācijas padomes biedriem.
9.6.10. Kvalifikācijas padomes biedriem ir tiesības izteikt piezīmes un iesniegt priekšlikumus par sēdes procedūras jautājumiem.
 
10. nodaļa. Ētikas padome.
10.1. Biedru sapulce var iedibināt Ētikas padomi.
10.2. Ētikas padomi ievēlē pilnsapulce 3 biedru sastāvā uz 4 gadiem.
10.3. Ētikas padome izskata strīdus starp biedriem, sūdzības par pārvaldes institūciju darbību, kā arī biedra rīcības atbilstību statūtiem un ētikas, un morāles principiem.
10.4. Ētikas padome pati nosaka savu darba reglamentu.
 
11. nodaļa. Jauno ģimenes ārstu nodaļa.
11. 1. Jauno ģimenes ārstu nodaļa tiek veidota ar mērķi – aktīvāk iesaistīt biedrības darbā jaunos ģimenes ārstus, ārstus-rezidentus un studentus, attīstīt viņu iniciatīvu un spēju realizēt jaunas idejas, sekmēt jauno ģimenes ārstu profesionālo izaugsmi un interešu aizstāvēšanu valsts, pašvaldību un starptautiskās organizācijās.
11.2.  Jauno ģimenes ārstu nodaļa darbojas uz Biedrības statūtu pamata un saskaņā ar nolikumu, ko apstiprina valde.
11.3. Jauno ģimenes ārstu nodaļa patstāvīgi ievēl vadītāju un tā vietnieku, veido iekšējo struktūru, plāno un organizē  savu darbu.
11.4.  Jauno ģimenes ārstu nodaļas sēdes ir atklātas.
 
12. nodaļa. Revidents.
12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru sapulce uz četriem gadiem.
12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
12.3. Revidents:
12.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
12.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
12.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
12.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
 
13. nodaļa. Biedru nauda
13.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu un, iestājoties biedrībā, iestāšanās naudu. Tās apmēru un nomaksas termiņus pēc valdes ierosinājuma nosaka Biedru sapulce.
 
Statūti apstiprināti Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas sapulcē Rīgā, 2018. gada 20. aprīlī.